Nam Định có thêm bến cảng hàng lỏng tại Hải Hậu

Đây là bến cảng hàng lỏng phục vụ Dự án đầu tư kho xăng dầu quy mô 79.000m3 tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Khu bến cảng Thịnh Long - Nam Định.
Khu bến cảng Thịnh Long - Nam Định.

Để phục vụ khai thác kho xăng dầu Trường An - Thịnh Long, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương bổ sung bến cảng hàng lỏng phục vụ kho xăng dầu Trường An vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc như đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An và ý kiến thống nhất của UBND tỉnh Nam Định, Cục Hàng hải Việt Nam.

Đối với đề nghị bổ sung quy hoạch bến cảng tổng hợp, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ việc nghiên cứu đầu tư bến cảng vào thời điểm phù hợp khi có nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực.

Bộ Giao thông Vận tải giao Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý hoạt động hàng hải, quy định về đầu tư xây dựng và các quy định có liên quan của pháp luật.

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An có trách nhiệm xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng bến cảng đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện khai thác cảng với công năng được bổ sung; xây dựng phương án khai thác cảng đảm an toàn công trình bến cảng; đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm cập nhật thông tin bến cảng hàng lỏng nêu trên của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An vào quy hoạch chi tiết cảng biển phía Bắc giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2023 và quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Nam Định.

Quang Thân

Theo VietnamFinance