Nghệ An: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị về việc triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Theo đó, tại Công văn số 6753/UBND-KT ngày 14/8, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu giải ngân 95-100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Tập trung, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức công bố sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Nghệ An: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, bám sát diễn biến thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định…

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động hướng dẫn, triển khai tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, thủ tục quan đến khai thác mỏ vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh, nhất là công trình giao thông trọng điểm.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ công tác thanh, quyết toán dự án đầu tư để đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn đầu tư công. Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và đôn đốc, hướng dẫn Kho bạc Nhà nước cấp huyện đẩy nhanh tiến độ kiểm soát chi để kịp thời giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay sau khi nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định.

Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi, làm việc với các địa phương, nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để sớm có các giải pháp tháo gỡ thực chất những khó khăn, vướng mắc đối với từng doanh nghiệp, từng dự án, nhất là các dự án lớn trên địa bàn. Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn để sớm đưa vào vận hành các dự án lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp; triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ, không để thiếu điện, xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng nhà đầu tư đối với các dự án thuộc khu kinh tế, nhất là các dự án lớn; triển khai giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, phường; các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án đối với các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia để kịp thời giao kế hoạch vốn năm 2022, 2023 còn lại chưa được giao. Thực hiện rà soát đánh giá, phân loại theo từng nhóm dự án để có giải pháp giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc…

Hồng Liên

Theo Chất lượng và cuộc sống