Tia sáng đầu tiên của HBC: Dứt mạch thua lỗ, quý IV lãi sau thuế 109 tỷ đồng

Nhờ việc hoàn nhập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) đã kết thúc quý IV/2023 với khoản lãi sau thuế 109 tỷ đồng, đánh dấu quý có lãi đầu tiên sau “đêm trường” thua lỗ 4 quý liên tiếp trước đó.

Tia sáng đầu tiên của HBC: Dứt mạch thua lỗ, quý IV lãi sau thuế 109 tỷ đồng
Tia sáng đầu tiên của HBC: Dứt mạch thua lỗ, quý IV lãi sau thuế 109 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của HBC, quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 2.190 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước.

Không còn cảnh kinh doanh dưới giá vốn như cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp quý này đạt 53 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 2,43%.

Điểm nhấn nổi bật trong quý là chi phí quản lý ghi âm 233 tỷ đồng. Nguyên do là HBC đã hoàn nhập chi phí dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Đây là nguyên nhân chủ chốt giúp HBC có được lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 112 tỷ đồng, chấm dứt mạch lỗ thuần 4 quý liên tiếp.

Kết quý IV/2023, HBC có lợi nhuận trước thuế 109 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 1.215 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 101 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 1.202 tỷ đồng). Đây là quý đầu tiên có lãi của HBC sau 4 quý thua lỗ nặng nề trước đó.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của HBC đạt 7.546 tỷ đồng, giảm 46% so với năm trước và là doanh thu năm thấp nhất 8 năm qua. Lợi nhuận gộp đạt 280 tỷ đồng, giảm 40%. Biên lợi nhuận gộp đạt 3,71%.

Trong năm, doanh thu tài chính tăng 3 lần đạt 74 tỷ đồng. Song chi phí tài chính quá lớn, lên tới 556 tỷ đồng, tăng 7%. Chịu thêm chi phí quản lý 483 tỷ đồng (giảm 78%) và khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 37 tỷ đồng, HBC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 760 tỷ đồng – là năm lỗ thuần thứ 2 liên tiếp (năm trước lỗ thuần 2.307 tỷ đồng).

Kết năm 2023, HBC báo lỗ trước thuế 757 tỷ đồng (năm trước lỗ 2.334 tỷ đồng); lỗ sau thuế 782 tỷ đồng (năm trước lỗ 2.570 tỷ đồng). Đây là năm lỗ sau thuế thứ 2 liên tiếp của HBC và đưa tổng lỗ lũy kế lên đến 2.878 tỷ đồng.

Năm 2023, HBC đặt mục tiêu doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng. Như vậy, công ty chỉ hoàn thành được 60% mục tiêu doanh thu và đi lùi vạch xuất phát đối với mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sàn của HBC đạt 13.054 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Chất lượng tài sản đã được cải thiện phần nào khi các khoản phải thu giảm 20%, xuống 8.820 tỷ đồng, tương đương 67,5% tổng tài sản.

Tuy vậy, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tiếp tục nhích lên (tăng 3%) đạt 2.126 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng có mức tăng nhẹ, tăng 3%, đạt 2.285 tỷ đồng, chiếm 17,5% tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 12.601 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 4.718 tỷ đồng, giảm 23%.

Vốn chủ sở hữu của HBC đã giảm 63% trong năm 2023, chỉ còn 453 tỷ đồng. Bởi vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lên tới 27,8 lần – cao bậc nhất ngành xây dựng Việt Nam.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 của HBC khá tích cực khi dương 1.393 tỷ đồng, do giảm các khoản phải thu (2.118 tỷ đồng), giảm chi phí trả trước (162 tỷ đồng).

Trong năm 2023, HBC đã giảm rất mạnh quy mô của dòng tiền vay/trả, lần lượt sgiảm 75% và 58%, đạt 2.534 tỷ đồng/3.947 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 105 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 390 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance