TP. HCM muốn chuyển 684ha đất phi nông nghiệp thành đất ở

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM vừa trình UBND TP. HCM phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn.

TP. HCM muốn chuyển 684ha đất phi nông nghiệp sang đất ở. (Anh minh họa)
TP. HCM muốn chuyển 684ha đất phi nông nghiệp sang đất ở. (Anh minh họa)

Với kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM trình chỉ tiêu phân bổ hơn 102.191ha đất nông nghiệp, 106.750ha đất phi nông nghiệp và 598ha đất chưa sử dụng.

Về kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, TP. HCM đặt chỉ tiêu chuyển 9.867ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng 4.480ha đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển 684ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

Để thực hiện có kết quả phương án kế hoạch sử dụng đất 5 năm, TP. HCM đề ra các giải pháp bao gồm đẩy nhanh quá trình thu hồi đất vùng phụ cận các dự án phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Từ đây tái định cư tại chỗ cho tất cả những người bị thu hồi đất và phần đất dôi dư được bán đấu giá. Song song đó khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện tốt di dời tháo dỡ cải tạo và xây dựng mới thay thế các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 bằng cách hỗ trợ tín dụng, tiền sử dụng đất và bồi thường...

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, trong năm 2020, TP. HCM được duyệt chỉ tiêu 88.000ha đất nông nghiệp nhưng kết quả vẫn còn gần 23.000ha chưa thực hiện. Đối với sử dụng đất phi nông nghiệp, chỉ tiêu phê duyệt là 118.890ha nhưng TP. HCM chỉ thực hiện được 96.643ha, đạt 81,28%. 

Trong đó, đất thương mại, dịch vụ, chỉ tiêu Chính phủ giao là 3.443ha, kết quả thực hiện là 3.933ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 899,48ha. Đất ở tại đô thị, chỉ tiêu Chính phủ giao là 24.060ha, kết quả thực hiện là 20.305ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 3.754ha, đạt tỷ lệ 84,39% so với chỉ tiêu kế hoạch. 

Sau 5 năm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020, Sở này cho biết kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố còn một số hạn chế. 

Cụ thể, trong quá trình lập quy hoạch, chưa xác định được thời gian, tiến độ xây dựng các công trình của các ngành và địa phương đã đăng ký. Đến năm 2020, trên địa bàn TP. HCM vẫn còn 562 công trình, dự án đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất nhưng chưa thực hiện. Trong đó, 117 dự án thuộc lĩnh vực giao thông; 73 dự án phát triển đô thị; 31 dự án công nghiệp; 29 dự án giáo dục; 18 dự án thương mại, dịch vụ…

Các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch, kế hoạch các ngành có sử dụng đất chưa thật sự đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…; thiếu tính đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác như quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành có sử dụng đất. 

Trần Lê

Theo VietnamFinance