Vietbank: báo lãi đạt 369 tỷ, chuẩn bị tăng vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận các chỉ số đều tăng trưởng, bám sát kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Vietbank đạt 369 tỷ đồng, tương đồng so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tài sản đạt 115.699 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm, đạt 102% kế hoạch. Cấu trúc danh mục tài sản được cơ cấu theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời. 

Tổng dư nợ tín dụng đạt 69.251 tỷ đồng; trong đó cho vay khách hàng đạt 68.532 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2022 và đảm bảo tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tại thời điểm 30/06/2023, tỷ lệ nợ xấu của Vietbank được kiểm soát chặt chẽ dưới mức 3% theo quy định. Tổng huy động khách hàng của Vietbank đạt 89.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm, phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng và Vietbank đảm bảo tốt các tỷ lệ an toàn thanh khoản. 

Tổng thu nhập hoạt động đạt 1.131 tỷ đồng trong 06 tháng đầu năm 2023. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 919 tỷ đồng, chiếm hơn 81% tỷ trọng và là nguồn thu nhập chủ yếu của ngân hàng. Thu nhập ngoài lãi chưa có sự cải thiện đáng kể, vẫn duy trì quanh mức 19 - 20% tổng thu nhập. Chi phí dự phòng ghi nhận 68 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2022 do ngân hàng đẩy mạnh công tác thu hồi, xử lý nợ xấu và kiểm soát tốt chất lượng các khoản nợ phát sinh trong kỳ. 

Mới đây, Vietbank đã được NHNN chấp thuận bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.003 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Toàn bộ số vốn tăng thêm được dự kiến sử dụng cho hoạt động kinh doanh, đầu tư trái phiếu, bảo đảm tuân thủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động và kinh doanh sinh lợi cho Vietbank.

Minh Tuệ

Theo VietnamFinance