13 trường hợp giá đất sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/8

Những trường hợp này sẽ được điều chỉnh giá từ ngày 1/8 - thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất.

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về nội dung xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, đã quy định cụ thể 13 loại giá đất như sau:

- Giá đất trồng cây hằng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác;

- Giá đất trồng cây lâu năm;

- Giá đất rừng sản xuất;

- Giá đất nuôi trồng thủy sản;

- Giá đất làm muối;

- Giá đất ở tại nông thôn;

- Giá đất ở tại đô thị;

- Giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

- Giá đất thương mại, dịch vụ;

- Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

- Giá đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản;

- Giá các loại đất trong khu công nghệ cao;

- Giá các loại đất khác theo phân loại đất quy định tại Điều 9 Luật Đất đai 2024 chưa được quy định từ điểm a đến điểm m khoản này theo yêu cầu quản lý của địa phương.

13 trường hợp sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/8
13 trường hợp sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/8

Nghị định 71/2024/NĐ-CP áp dụng đối với:

- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thẩm định, quyết định bảng giá đất; cơ quan, người có thẩm quyền xác định, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể.

- Tổ chức tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Được biết, Nghị định này sẽ có hiệu lực từ thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực - từ ngày 1/8/2024.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống