9 trường hợp sẽ thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết về 9 trường hợp sẽ tiến hành thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai mà người dân nên biết.

Căn cứ điều 81 Luật Đất đai 2024, quy định các trường hợp sẽ tiến hành thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như sau:

1. Trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.

Luật Đất đai 2024 quy định rõ về 9 trường hợp sẽ tiến hành thu hồi đất. Ảnh: Internet  
Luật Đất đai 2024 quy định rõ về 9 trường hợp sẽ tiến hành thu hồi đất. Ảnh: Internet  

2. Người sử dụng đất hủy hoại đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất mà tiếp tục vi phạm.

3. Trường hợp đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng với thẩm quyền.

4. Trường hợp đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ người được Nhà nước giao đất, cho thuê mà người được giao đất, cho thuế đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của luật này.

5. Trường hợp đất được Nhà nước giao cho quản lý mà bị lấn đất, chiếm đất.

6. Trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

7. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản không được sử dụng trong thời gian 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời gian 18 tháng liên tục hoặc đất trồng rừng không được sử dụng trong thời gian 24 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng đúng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong số các trường hợp thu hồi đất, các trường hợp 6,7,8 sẽ không áp dụng đối với những trường hợp bất khả kháng. Ảnh: Internet  
Trong số các trường hợp thu hồi đất, các trường hợp 6,7,8 sẽ không áp dụng đối với những trường hợp bất khả kháng. Ảnh: Internet  

8. Trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm hơn so với tiến độ sử dụng đất so với tiến độ được ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn; hết thời hạn sẽ được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất cũng như chi phí đầu tư vào đất còn lại.

9. Những trường hợp được quy định tại các khoản 6,7 và 8 Điều này sẽ không áp dụng đối với những trường hợp bất khả kháng.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống