Đà Nẵng: Kiểm tra “Siết Chặt” việc thuê đất, xử lý tình trạng đầu cơ đất công nghiệp

Ngày 22/7, UBND TP Đà Nẵng cho biết, TP giao Ban quản lý khu công nghệ cao (KCNC) và các khu công nghiệp (KCN) kiểm tra việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, có biện pháp xử lý các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp.

 

Xử lý tình trạng đầu cơ thuê lại đất công nghiệp trong các KCNC, KCN Đà Nẵng
Xử lý tình trạng đầu cơ thuê lại đất công nghiệp trong các KCNC, KCN Đà Nẵng

Theo đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khu công nghiệp, UBND TP Đà Nẵng giao Ban quản lý khu công nghệ cao (KCNC) và các khu công nghiệp (KCN) thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trong các KCN, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư. Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc và xử lý dứt điểm các trường hợp thuộc diện phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

Ban quản lý KCNC và các KCN phải thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng găm đất làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai trong KCN của nhà đầu tư thứ cấp. Đồng thời rà soát đối với KCN sau nhiều năm nhưng tỷ lệ lấp đầy còn thấp, quỹ đất còn trống nhiều so với quy mô KCN.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN mới thì phải đánh giá, rà soát kỹ lưỡng để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm. Trường hợp có 2 nhà đầu tư cùng quan tâm trở lên, cần nghiên cứu tổ chức đấu giá quyền sử dựng đất, đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đặc biệt, UBND TP giao cho Ban quản lý KCNC và các KCN phối hợp với các sở, ngành tổ chức kiểm tra, rà soát việc cho thuê lại đất trong KCN, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đầu cơ bất động sản công nghiệp; phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, rà soát xây dựng và điều chỉnh định hướng thu hút đầu tư vào KCN phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP giai đoạn 2021-2030; có giải pháp thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Đồng thời, Ban quản lý KCNC và các KCN có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong các KCN về phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ; theo dõi, quản lý về giá cho thuê lại đất, phí sử dụng hạ tầng trong các KCN, đặc biệt là các KCN do tư nhân làm chủ đầu tư.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý KCNC và các KCN, cùng các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá hiệu quả quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn TP; giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Ban quản lý KCNC và các KCN rà soát việc sử dụng đất đảm bảo phù hợp mục đích sử dụng đất; không tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất của KCN sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Sở Nội vụ được giao chủ trì tham mưu UBND TP phân cấp, ủy quyền triệt để và tổ chức bộ máy của Ban quản lý KCNC và các KCN theo quy định tại Nghị định số 35/2022 của Chính phủ.

Thế Sơn

Theo Chất lượng và cuộc sống