LEC báo lỗ 7 tỷ, các khoản phải thu chiếm 94% tài sản

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung (HoSE: LEC) tiếp tục trình diễn một quý kinh doanh bạc nhược với khoản lỗ trước thuế 7 tỷ đồng.

LEC báo lỗ 7 tỷ, các khoản phải thu chiếm 94% tài sản
LEC báo lỗ 7 tỷ, các khoản phải thu chiếm 94% tài sản

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của LEC, quý I/2023, doanh thu thuần đạt 39 tỷ đồng, giảm 36%; lợi nhuận gộp đạt 3 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước.

Khoản lãi gộp mong manh này là không đủ để bù đắp cho chi phí tài chính 8 tỷ đồng (tăng 30%) và chi phí quản lý đạt 1,7 tỷ đồng (giảm nhẹ).

Bởi vậy, kết quý I/2023, LEC báo lỗ trước thuế 6,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 1,6 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp LEC báo lỗ (quý IV/2022, LEC lỗ 10,4 tỷ đồng với doanh thu 29 tỷ đồng).

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của LEC đạt 1.258 tỷ đồng, giảm 7 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền rất ít, chỉ 2,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 856 tỷ đồng, tăng thêm 3 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn 334 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Như vậy, tổng giá trị các khoản phải thu là 1.190 tỷ đồng, chiếm 94% tổng tài sản.

Do nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn PPC An Thịnh (chủ đầu tư dự án Wyndham Soleil Đà Nẵng), nên có tới gần một nửa các khoản phải thu của LEC nằm ở Công ty PPC An Thịnh Đà Nẵng (khoảng 400 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý I/2023, nợ phải trả của LEC đạt 839 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Trong số đó, nợ vay đạt 550 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu đạt 419 tỷ đồng, giảm 7 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2 lần.

Lê Nguyên

Theo VietnamFinance