Luật Đất đai 2024 được áp dụng, nhiều gia đình đối diện bị cưỡng chế thu hồi đất bởi 4 hành vi này

Luật Đất đai 2024 quy định rõ về những trường hợp và điều kiện đủ, trình tự, thủ tục để thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất với một số đối tượng.

Anh Trần Công Thành (Hà Nội) cho biết, căn nhà ở quê Hòa Bình có bố mẹ anh sinh sống hiện nằm trong diện giải tỏa cho dự án đường cao tốc. Tuy nhiên, vì là đất ông cha để lại, bố mẹ anh không muốn bàn giao mặt bằng, đồng ý với phương án đền bù của Nhà nước.

"Bố mẹ tôi cũng như một vài hàng xóm dù nằm trong diện giải tỏa để thự hiện giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc vẫn chưa chấp nhận với phương án đền bù, không chịu bàn giao mặt bằng. Thời gian tới khi Luật Đất đai (sửa đổi) được áp dụng, không biết quy định nào về trường hợp này hay không hay gia đình tôi cũng như một vài hàng xóm có bị cưỡng chế, thu hồi đất hay không?", anh Thành thắc mắc.

Ảnh minh họa  
Ảnh minh họa  

Theo Luật Đất đai 2024, việc cơ quan chưc năng tiến hành thu hồi đất để làm đường giao thông thuộc trường hợp Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Điều 79, Luật Đất đai 2024 và Điều 62 Luật Đất đai 2013). Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Với trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện như sau:

UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã - nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 10 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản. Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi vẫn không chấp hành việc bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 89 (quy định về Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất) của Luật này.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị cơ quan chức năng cưỡng chế thu hồi đất khi có đủ các điều kiện theo khoản 2, Điều 89 (Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất) của Luật Đất đai 2024: 

- Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã vận động, thuyết phục.

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành

- Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã lập biên bản.

Luật Đất đai 2024 được áp dụng, nhiều gia đình đối diện bị cưỡng chế thu hồi đất bởi 4 hành vi này - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Việc thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo trình tự, thủ tục sau:

Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất, bao gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện là trưởng ban; đại diện các cơ quan có chức năng thanh tra, tư pháp, tài nguyên và môi trường, xây dựng; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đại diện lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất thu hồi là thành viên và các thành viên khác do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

Ban cưỡng chế thu hồi đất vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban cưỡng chế thu hồi đất lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban cưỡng chế thu hồi đất tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Ban cưỡng chế thu hồi đất có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban cưỡng chế thu hồi đất có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban cưỡng chế thu hồi đất phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản;

Ban cưỡng chế thu hồi đất mời đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện tham gia giám sát việc cưỡng chế thu hồi đất.

Chi Chi

Theo Chất lượng và Cuộc sống