'Mobifone không được đầu tư vào bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán'

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mới đây đã ban hành quyết định về quy chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty Viễn thông Mobifone.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Mobifone phải bảo đảm quản lý và sử dụng vốn Nhà nước có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo đúng quy định. Theo đó, mọi biến động về tăng, giảm vốn Nhà nước đầu tư và doanh nghệp, Mobifone phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu và Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát.

Về huy động vốn, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quy định Mobifone được huy động vốn, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Đồng thời, được trực tiếp vay vốn nước ngoài theo phương thức tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ cho bên cho vay nước ngoài theo đúng các điều kiện đã cam kết trong các thỏa thuận vay.

Mobifone phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình huy động, quản lý, sử dụng vốn vay và trả nợ đúng hạn. Nhà nước không chịu trách nhiệm nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản nợ do Mobifone trực tiếp vay, trừ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

Tổng mức vốn huy động để phục vụ sản xuất, kinh doanh của Mobifone bao gồm cả các khoản bảo lãnh vay vốn của các công ty con phải bảo đảm hệ số nợ phải trả không quá ba lần vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn.

Đối với khoản vay của các công ty con, Mobifone chỉ được bảo lãnh cho các công ty con vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong điều kiện công ty con được bảo lãnh có tình hình tài chính lành mạnh, không có các khoản nợ quá hạn. Việc bảo lãnh vốn để thực hiện dự án đầu tư phải trên cơ sở thẩm định hiệu quả của dự án đầu tư và phải có cam kết trả nợ đúng hạn với khoản vay được bảo lãnh.

Mobifone được quyền sử dụng vốn của Mobifone để đầu tư ra ngoài Mobifone thuộc các ngành nghề kinh doanh chính được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Mobifone. Việc đầu tư vốn ra ngoài Mobifone phải tuân thủ các quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Mobifone, đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư.

Đặc biệt, Mobifone không được sử dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất giao hoặc cho thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, trừ trường hợp theo quyết định của Thủ tướng trên cơ sở đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Trường hợp Mobifone đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực nêu trên không thuộc trường hợp được Thủ tướng cho phép thì phải thực hiện phương án cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ số vốn đã đầu tư theo quy định.

Ái Nhi

Theo VietnamFinance