Năm 2023, Nhà Khang Điền báo lãi sau thuế 730 tỷ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) đã kết thúc năm 2023 với doanh thu 2.093 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 730 tỷ đồng.

Năm 2023, Nhà Khang Điền báo lãi sau thuế 730 tỷ
Năm 2023, Nhà Khang Điền báo lãi sau thuế 730 tỷ

Quý IV/2023, doanh thu thuần hợp nhất của KDH đạt 469 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ giá vốn được cải thiện, lợi nhuận gộp chỉ giảm 2%, đạt 291 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 62%.

Trong quý, KDH có thêm 16 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 77%. Tuy nhiên, công ty phải chịu 24 tỷ đồng lỗ khác, chủ yếu do thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư.

Mặt khác, các loại chi phí tăng lên rất đáng kể, như chi phí tài chính 56 tỷ đồng, tăng 93%; chi phí bán hàng 59 tỷ đồng, tăng 40%; còn chi phí quản lý chỉ giảm 7%, đạt 53 tỷ đồng.

Bởi vậy, kết thúc quý IV/2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của KDH chỉ đạt 116 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.

Khấu trừ thuế, lợi nhuận hợp nhất chỉ còn 63 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Đây cũng là lợi nhuận sau thuế quý thấp nhất trong vòng 29 quý qua (tức kể từ sau quý III/2016).

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của KDH đạt 2.093 tỷ đồng, giảm 28% so với năm trước, thấp nhất 8 năm qua. Nhờ giá vốn rất thấp, lợi nhuận gộp tăng 75%, đạt 1.572 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 75%.

Tuy vậy, trong năm 2023, KDH phải chứng kiến chi phí tài chính tăng rất mạnh, tăng 57%, đạt 143 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý được tiết giảm không đáng kể, lần lượt đạt 163 tỷ đồng, giảm 7% và 206 tỷ đồng, giảm 9%.

Ngoài ra, KDH còn chịu khoản lỗ khác 38 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 418 tỷ đồng, chủ yếu do không còn khoản lãi từ giao dịch mua rẻ và bồi thường chấm dứt hợp đồng lớn như cùng kỳ.

Vì vậy, công ty chỉ có thể kết thúc năm 2023 với khoản lợi nhuận trước thuế 1.071 tỷ đồng, giảm 24% và lợi nhuận sau thuế 730 tỷ đồng, giảm 32% so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận sau thuế năm thấp nhất trong vòng 6 năm qua.

Năm 2023, KDH đặt mục tiêu doanh thu 3.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới chỉ hoàn thành 67,5% mục tiêu doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của KDH đạt 26.418 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tới 71% trong cơ cấu tài sản, đạt 18.787 tỷ đồng, tăng 51%, chủ yếu là bất động sản dở dang, tập trung tại các dự án: Khang Phúc – khu dân cư Tân Tạo (6.528 tỷ đòng), Đoàn Nguyên – Bình Trưng Đông (3.380 tỷ đồng), Bình Trưng – Bình Trưng Đông (3.158 tỷ đồng), Khang Phúc – khu định cư Phong Phú 2 (1.675 tỷ đồng), Khang Phúc – An Dương Vương (1.233 tỷ đồng), Bình Trưng Mới – Bình Trưng Đông (964 tỷ đồng)…

Điểm tích cực là tiền và tương đương tiền tăng 35% lên 3.729 tỷ đồng, chiếm 14% tổng tài sản. Trong khi đó, các khoản phải thu giảm 64% còn 1.885 tỷ đồng, chiếm 7% tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của KDH tại ngày 31/12/2023 đạt 10.889 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Cơ cấu nợ phải trả ghi nhận điểm sáng là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 2.353 tỷ đồng, tăng 2,6 lần, còn nợ vay đạt 6.345 tỷ đồng, giảm 6%.

Vốn chủ sở hữu của KDH đạt 15.528 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 0,7 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 âm khá nặng (-1.556 tỷ đồng), chủ yếu do tăng hàng tồn kho. Tuy nhiên, KDH đã cân đối được bằng việc tăng cường thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (dòng tiền đầu tư dương 2.826 tỷ đồng). Trong năm, công ty giảm nhẹ quy mô của dòng tiền đi vay (giảm 3%, đạt 4.094 tỷ đồng) trong khi đẩy quy mô dòng tiền trả nợ gốc vay tăng 3,7 lần so với năm trước, lên 4.519 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần cả năm dương 976 tỷ đồng, giúp KDH có lượng tiền dồi dào tại thời điểm kết thúc năm 2023.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance