Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn chỉ đạo triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu bền vững của địa phương.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện và cuối năm 2021 giải ngân hết số vốn được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, UBND tỉnh Quảng Bình nhắc các chủ đầu tư Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, căn cứ dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt và số vốn bố trí cho Dự án, khẩn trương triển khai các thủ tục tiếp theo như lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và gói thầu còn lại của Dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp; phê duyệt Kết quả trúng thầu, ký kết hợp đồng và trao thầu...

Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 - Ảnh 1

Đối với các chủ đầu tư là UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt và số vốn bố trí cho dự án, khẩn trương triển khai các thủ tục tiếp theo như tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và gói thầu còn lại của dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp; phê duyệt kết quả trúng thầu, ký kết hợp đồng và trao thầu; giải ngân vốn (tạm ứng giá trị hợp đồng xây lắp).

Các Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, khẩn trương có ý kiến thẩm định gửi lại chủ đầu tư chậm nhất trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ...

Việc hoàn thành các thủ tục để triển khai thực hiện và giải ngân ngay sau khi được giao vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh.

Thanh Loan

Theo Doanh nghiệp Việt Nam