Quốc Cường Gia Lai: Doanh thu BĐS tăng 31%, lãi vẫn không nổi 1 tỷ, thấp nhất 9 năm qua

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2023 với mức lợi nhuận sau thuế “bé hạt tiêu”, chỉ 906 triệu đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 cho thấy trong quý này, doanh thu thuần của QCG đạt 165 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính là doanh thu bất động sản với mức tăng 31%, đạt 133 tỷ đồng.

Tuy vậy, lợi nhuận gộp quý I/2023 lại giảm 37% so với cùng kỳ, chỉ đạt 16 tỷ đồng.

Trong quý, chi phí tài chính đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 55%; chi phí bán hàng đạt 1,5 tỷ đồng và chi phí quản lý đạt 3,5 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn 304 triệu đồng.

Phải nhờ tới khoản lợi nhuận khác trị giá 2,9 tỷ đồng, QCG mới có lợi nhuận trước thuế 3,2 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ. Song, khấu trừ thuế, lợi nhuận chỉ còn 906 triệu đồng, giảm 93% so với cùng kỳ.

Trừ các quý lỗ (quý IV/2022 và quý III/2016), đây là khoản lợi nhuận sau thuế tính theo quý tồi tệ nhất của QCG trong 9 năm qua (tính từ quý I/2015 tới nay).

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của QCG đạt 9.733 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 68% còn 24 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 5% còn 496 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn không đổi, đạt 153 tỷ đồng. Tổng giá trị các khoản phải thu là 649 tỷ đồng, chiếm 6,6% tổng tài sản.

Đáng chú ý, hàng tồn kho giảm gần 120 tỷ đồng, tương đương giảm 1,6%, còn 7.093 tỷ đồng, chiếm 73% tổng tài sản. Như vậy, hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm tới 80% tổng tài sản của QCG.

Về nguồn vốn, tại ngày 31/3/2023, nợ phải trả của QCG đạt 5.393 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm, còn 5.393 tỷ đồng. Trong đó, lớn nhất là khoản “phải trả ngắn hạn khác” 4.302 tỷ đồng – lớn nhất là khoản tiền nhận của Sunny cho dự án Phước Kiển (2.882,8 tỷ đồng)

Nợ vay đạt 583 tỷ đồng, giảm khoảng 10 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước cũng giảm 126 tỷ đồng, xuống còn 241 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của QCG tại cùng thời điểm nêu trên đạt 4.339 tỷ đồng, gần như không đổi. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,24 lần.

Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của QCG âm 54 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải trả.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance