Tài chính Hoàng Huy: Doanh thu BĐS tăng 67%, quý II lãi sau thuế 170 tỷ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) đã “mở bát” năm tài chính 2023 (bắt đầu từ 1/4/2023) một cách rất tươi sáng với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hàng chục % so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm tài chính 2023 của TCH cho thấy quý này, doanh thu thuần đạt 316 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của mảng bán bất động sản, đạt 224 tỷ đồng, tăng 67%. Mảng cho thuê và các dịch vụ liên quan cũng tăng 75%, đạt 35 tỷ đồng. Chỉ có mảng bán ô tô đầu kéo và linh kiện thu hồi giảm 26%, đạt 55 tỷ đồng.

Với doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận gộp đạt 110 tỷ đồng, tăng 2,5 lần.

Trong quý, hoạt động tài chính của TCH đạt thặng dư rất lớn với doanh thu đạt 128 tỷ đồng, tăng 15% trong khi chi phí chỉ 1 tỷ đồng, giảm 83%.

Cộng với khoản lãi khác 6 tỷ đồng, TCH đã kết thúc quý I năm tài chính 2023 với khoản lãi trước thuế 211 tỷ đồng, tăng 65% và lãi sau thuế 170 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Năm tài chính 2023, TCH đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.200 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất 550 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý I, công ty đã hoàn thành 14,3% mục tiêu doanh thu và 30,9% mục tiêu lãi sau thuế.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của TCH đạt 14.625 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Quy mô vốn bằng tiền đạt 6.578 tỷ đồng, tăng 1,6% và chiếm 45% tổng tài sản. Đây là nguồn cơn của doanh thu tài chính rất lớn đã nói ở trên.

Hàng tồn kho của TCH trong 3 tháng qua đã tăng thêm 5%, đạt 5.308 tỷ đồng, chiếm 36% tổng tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tập trung tại các dự án: Hoang Huy Commerce 2.444 tỷ đồng, Hoàng Huy Green River 1.259 tỷ đồng, Hoàng Huy New City 683 tỷ đồng…

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng có sự tăng trưởng 16%, đạt 527 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/6/2023, nợ phải trả của TCH đạt 2.815 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Chiếm phần lớn trong số đó là khoản “người mua trả tiền trước ngắn hạn”, đạt 1.892 tỷ đồng, tăng 22%, chủ yếu là tiền ứng trước theo tiến độ của khách hàng mua bất động sản tại dự án Hoang Huy Commerce (1.791 tỷ đồng), Hoàng Huy Sở Dầu (44 tỷ đồng)…. Điều này cho thấy chất lượng nợ phải trả của TCH ở mức rất tốt.

Với vốn chủ sở hữu đạt 11.809 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm và gấp hơn 4 lần nợ phải trả, TCH là một trong những doanh nghiệp địa ốc ít nợ nhất hiện nay, xét theo tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu.

Dòng tiền kinh doanh 3 tháng qua của TCH ở trạng thái dương 39 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải trả (310 tỷ đồng). Đáng chú ý, công ty đã giảm rất mạnh dòng tiền vay/trả so với cùng kỳ, chỉ 26 tỷ đồng/44 tỷ đồng, giảm lần lượt 97% và 85%.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance