TCH: Quý IV lãi tăng 25%, cả năm lãi 492 tỷ thấp nhất trong 4 năm qua

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) đã khép lại năm tài chính 2022 – 2023 bằng kết quả kinh doanh quý cuối cùng khá tốt với lợi nhuận sau thuế tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp tới 45% tổng lợi nhuận sau thuế cả năm.

TCH: Quý IV lãi tăng 25%, cả năm lãi 492 tỷ thấp nhất trong 4 năm qua
TCH: Quý IV lãi tăng 25%, cả năm lãi 492 tỷ thấp nhất trong 4 năm qua

Quý IV niên độ tài chính 2022 - 2023, doanh thu thuần hợp nhất của TCH đạt 552 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do cải thiện giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 198 tỷ đồng, tăng 34%.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 120 tỷ đồng, tăng 15%, trong khi chi phí tài chính chỉ 1,7 tỷ đồng, giảm 39%.

Điều này giúp lợi nhuận trước thuế tăng 25%, đạt 276 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 222 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của TCH đạt 2.093 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước và thấp nhất kể từ sau 2018.

Cơ cấu doanh thu cho thấy nguyên nhân của sự sụt giảm tới từ việc đi xuống của mảng kinh doanh ô tô đầu kéo Mỹ và linh kiện thu hồi (giảm 59%, đạt 262 tỷ đồng), mảng xây lắp (giảm 55%, đạt 335 tỷ đồng). Trong khi đó, mảng cung cấp dịch vụ và mảng bất động sản đều có sự tăng trưởng, lần lượttăng 2,3 lần, đạt 101 tỷ đồng và tăng 5,6%, đạt 1.394 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp cả năm đạt 561 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 26,8%.

Trong năm, hoạt động tài chính có thặng dư lớn với doanh thu 442 tỷ đồng, tăng 25%, trong khi chi phí chỉ 80 tỷ đồng (tăng 4,4 lần).

Dù vậy, với việc gia tăng mạnh của chi phí bán hàng (tăng 46%, đạt 76 tỷ đồng) và chi phí quản lý neo cao (76 tỷ đồng), TCH chỉ có thể có lợi nhuận trước thuế 764 tỷ đồng, giảm 6%; lợi nhuận sau thuế 492 tỷ đồng, giảm 19% so với năm trước và thấp nhất kể từ sau 2018.

Năm tài chính 2022 – 2023, TCH đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 69% mục tiêu doanh thu và 54% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của TCH đạt 14.186 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Diễn biến đáng chú ý của cơ cấu tài sản là tiền và tương đương tiền giảm 45%, đạt 363 tỷ đồng. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tức tiền gửi có kỳ hạn 3 – 12 tháng) cũng giảm 25%, đạt 5.956 tỷ đồng. Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng là 156 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn năm qua giảm rất mạnh (giảm 75%), còn 452 tỷ đồng, chủ yếu do sạch công nợ từ Sở Xây dựng Hải Phòng (1.314 tỷ đồng). Duy khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 52%, đạt 12,5 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đạt 5.072 tỷ đồng, tăng 92% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản, còn tồn kho hàng hóa bất động sản chỉ khoảng 328 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 2.518 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Điểm tích cực trong đó là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gấp đôi, đạt 1.552 tỷ đồng, chủ yếu là tiền ứng trước theo tiến độ của khách mua bất động sản tại các dự án: Hoang Huy Commerce, Hoàng Huy Sở Dầu, nhà ở xã hội An Đồng, An Dương. Ngoài ra, nợ vay giảm rất mạnh, giảm 94%, xuống chỉ còn 44 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của TCH đạt 11.668 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm qua của TCH âm 355 tỷ đồng, do tăng hàng tồn kho (2.645 tỷ đồng), tăng chi phí trả trước (143 tỷ đồng), đóng thuế (292 tỷ đồng), đánh dấu năm âm thứ 2 liên tiếp.

Dòng tiền đầu tư thể hiện TCH đã giảm bớt quy mô chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác, và tăng cường thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác (13.804 tỷ đồng), giúp dòng tiền đầu tư dương 1.997 tỷ đồng, trái ngược với năm trước đó (âm 2.754 tỷ đòng).

Dòng tiền tài chính thể hiện công ty đã đẩy mạnh chi trả nợ gốc vay, đạt 1.892 tỷ đồng, tăng gấp 6,6 lần so với năm trước.

Lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 304 tỷ đồng khiến tiền và tương đương tiền sụt giảm như trên.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance