TP. Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất

Ủy ban Nhân dân (UBND) TP. Hà Nội mới đây đã ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể từ ngày 22/5 đến hết ngày 31/12/2024.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định số 2681/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn Thủ đô.

TP giao cho huyện quyết định giá đất

Theo đó, UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện các nội dung: Quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân; quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất. Ảnh: Internet  
UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất. Ảnh: Internet  

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5 đến hết ngày 31/12/2024.

Trong đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các quyền và trách nhiệm được UBND TP. HCM ủy quyền, chịu trách nhiệm trước UBND TP trong phạm vi các quyền và trách nhiệm được ủy quyền.

UBND cấp huyện thực hiện kiện toàn Hội đồng thẩm định giá

UBND cấp huyện sẽ thực hiện kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cũng như các nội dung liên quan (nếu có), chỉ đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch cùng các phòng, ban có liên quan để tổ chức thực hiện rà soát, tham mưu báo cáo UBND triển khai nội dung theo đúng quy định.

Cần đảm bảo các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực cũng như các điều kiện cần thiết khác nhằm để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền.

UBND huyện thực hiện báo cáo UBND TP kết quả thực hiện việc ủy quyền định kỳ (3 tháng) hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền.

UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp khi thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể đối với các dự án được triển khai trên địa bàn quận, huyện, thị xã cũng như các dự án tại vị trí giáp ranh các quận, huyện, thị xã.

UBND TP. Hà Nội cũng giao Sở TN&MT chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp cũng như các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện về quy trình, trình tự và triển khai thực hiện nội dung được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp các nội dung về ủy quyền cho UBND cấp huyện.

Trước ngày 10/12/2024, Sở TN&MT chủ trì cùng các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác ủy quyền, báo cáo UBND TP. Hà Nội xem xét việc tiếp tục ủy quyền làm cơ sở tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo.

Sở Tài chính cũng được chỉ đạo chủ trì, phối hợp cùng Sở TN&MT hướng dẫn UBND cấp huyện về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhằm xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; tổng hợp, rà soát các nội dung liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất, báo cáo đề xuất UBND TP xem xét và chỉ đạo theo quy định.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống