TP.HCM phân quyền cho TP Thủ Đức và các quận, huyện được quyết định giá đất

Bắt đầu từ ngày 1/9, TP Thủ Đức và các quận, huyện được quyết định giá đất theo ủy quyền của UBND TP.HCM.

 

Nguồn: Tapchitaichinh.vn
Nguồn: Tapchitaichinh.vn

UBND TP.HCM vừa có Quyết định số 3383/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện quyết định giá đất cụ thể và thành lập Hội đồng thẩm định giá đất.

Cụ thể, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Bên cạnh đó, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

TP Thủ Đức và quận, huyện được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất. Thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND quận, huyện làm Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo Phòng Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ngoài ra còn có các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác. Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện xác định giá đất.

Chính quyền TP Thủ Đức và các quận, huyện phải thực hiện đúng nội dung đã được ủy quyền, chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM và trước pháp luật việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền; chấp hành các kế hoạch kiểm tra, thanh tra về nội dung được ủy quyền quyết định giá đất cụ thể…

Quyết định ủy quyền của UBND TP.HCM có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/9. Việc ủy quyền cũng được thực hiện kể từ ngày 1/9 cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Đối với các hồ sơ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM trước ngày này thì vẫn tiếp tục thẩm định, trình UBND TP.HCM phê duyệt.

Thùy Anh

Theo Chất lượng và cuộc sống