UBCKNN hủy tư cách đại chúng nhiều doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của nhiều doanh nghiệp như CTCP Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn; CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam; CTCP Bao bì Sài Gòn...

Chứng khoán BOS (ART) muốn tạm hoãn báo cáo tài chính quý II

Từ đầu năm 2022 đến nay, UBCKNN đã có nhiều thông báo về việc huỷ tư cách đại chúng của nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.

UBCKNN hủy tư cách đại chúng nhiều doanh nghiệp - Ảnh 1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của nhiều doanh nghiệp trong năm 2022.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng như sau:  hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam kể từ ngày 04/4/2022; hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Công trình giao thông 118 - Momota kể từ ngày 05/4/2022; huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty kể từ ngày 05/04/2022; huỷ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Chè Kim Anh kể từ ngày 10/06/2022; hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Vận tải Vinaconex kể từ ngày 18/5/2022.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của CTCP Bao bì Sài Gòn kể từ ngày 22/06/2022 căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật chứng khoán 2019 và khoản 5 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

UBCKNN hủy tư cách đại chúng nhiều doanh nghiệp - Ảnh 2

Thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam. - Nguồn UBCKNN.

UBCKNN hủy tư cách đại chúng nhiều doanh nghiệp - Ảnh 3

Hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Công trình giao thông 118 – Momota.

UBCKNN hủy tư cách đại chúng nhiều doanh nghiệp - Ảnh 4

UBCKNN thông boá huỷ tư các đại chúng của các công ty.

Theo thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Theo  Điều 8 Thông tư 118/2020/TT-BTC quy định hủy tư cách công ty đại chúng khi không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng trong 04 trường hợp sau:

(1) Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, cụ thể:

Công ty đại chúng thực hiện báo cáo, công bố thông tin về việc tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Sau khi công ty đại chúng được cập nhật tình trạng pháp lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc khi có quyết định của tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

(2) Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo đó:

Công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sau khi hết thời hạn theo quy định trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

(3) Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp.

(4) Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó:

Công ty đại chúng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Sau khi nhận được báo cáo, công bố thông tin theo quy định trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống