VietinBank dự kiến dùng 180 tỷ mua lại trái phiếu nào

Ngày 26/07, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) dự kiến chi 180 tỷ mua lại trái phiếu đối với mã CTGL2127011, thời gian thực hiện 31/08/2022.

Mã trái phiếu mua lại: CTGL2127011, VietinBank mua lại trước hạn vào ngày thực hiện quyền mua lại, với khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại 180.000.000.000 đồng.

VietinBank dự kiến dùng 180 tỷ mua lại trái phiếu nào - Ảnh 1

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

VietinBank công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu. Ảnh nguồn https://www.vietinbank.vn/.
VietinBank công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu. Ảnh nguồn https://www.vietinbank.vn/.

Ngân hàng TMCP Công Thương (NHCT) Việt Nam công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau: 

Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn, VietinBank cho biết: Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan (trừ khi việc hoàn trả gốc trái phiếu phải thực hiện theo quy định tại Điều Kiện 17.6) bằng việc gửi thông báo cho Người sở hữu trái phiếu (thông báo này là không hủy ngang) chậm nhất là 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày thực hiện quyền mua lại, Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu hoặc một phần trái phiếu trước hạn, với giá mua lại bằng mệnh giá vào ngày thực hiện quyền mua lại.

Nguồn https://investor.vietinbank.vn/.
Nguồn https://investor.vietinbank.vn/.

Trong trường hợp Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu trước hạn vào ngày thực hiện quyền mua lại, Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho Tổ chức phát hành và nhận lại 100% khoản tiền gốc và tiền lãi trái phiếu do mình sở hữu; khi đó trái phiếu sẽ bị hủy bỏ và các Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu liên quan tới các trái phiếu sẽ tự động hết hiệu lực lưu hành. Các điều kiện, điều khoản chi tiết khác theo Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ngày 30/8/2021 của NHCT Việt Nam.

Phương án mua lại đã được Hội đồng Quản trị NHCT Việt Nam thông qua tại Nghị Quyết số Căn cứ NQ HĐQT số 210/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 28/6/2022 về việc mua lại trái phiếu vốn cấp 2 do NHCT Việt Nam phát hành.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống