Đề xuất mới liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gây chú ý

HoREA đề xuất Nghị định cần bổ sung thêm quy định về tính tiền thuê đất đối với trường hợp người thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tự nguyện đề xuất được nộp tiền thuê đất cho cả chu kỳ 5 năm.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã hợp nhất nội dung của 02 Nghị định trước đây là "Nghị định 76/2014/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất" và "Nghị định 77/2014/NĐ-CP quy định về tiền thuê đất” thành 01 Nghị định, theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.

HoREA đưa ra đề xuất mới cho Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Ảnh: Internet  
HoREA đưa ra đề xuất mới cho Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Ảnh: Internet  

Theo đó, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) đã có góp ý cho dự thảo của Nghị định, HoREA đề xuất nhiều vấn đề, đáng chú như sau:

Thứ nhất, HoREA đề nghị bổ sung Khoản 1a (mới) Điều 30 dự thảo Nghị định quy định: Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê hàng năm, tiền thuê đất trả hết chu kỳ thuê đất 5 năm sẽ được tính bằng công thức: Diện tích tính tiền thuê đất theo quy định tại Điều 24 Nghị định này nhân với đơn giá thuê đất hàng năm theo quy định tại khoản 1 Điều 26; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 27; khoản 1, khoản 2 Điều 28 Nghị định này nhân với hệ số 5 (số năm thuê đất).

Theo như phân tích của HoREA, có nhiều trường hợp người thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tự nguyện đề xuất được nộp tiền thuê đất cho cả chu kỳ 5 năm, theo Báo Xây dựng.

Vì thế, Nghị định cần bổ sung quy định về tính tiền thuê đất đối với trường hợp người thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tự nguyện đề xuất được nộp tiền thuê đất cho cả chu kỳ 5 năm.

Thứ hai, HoREA đề nghị bổ sung đơn giá đất tính theo đơn vị mét vuông (m2) để tính tiền sử dụng đất vào tiêu đề và khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định.

Thứ ba, Hiệp hội đề nghị xác định rõ cách tính tổng diện tích sàn sử dụng đối với trường hợp nhà có nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà nước giao trực tiếp cho nhiều đối tượng sử dụng, điển hình là nhà chung cư để tính tiền sử dụng đất vào công thức tại Điểm a, khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị định.

Thứ tư, HoREA đề nghị thay thế từ tiền đất bằng cụm từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 "dự thảo Nghị định" nhằm đảm bảo tính chuẩn xác của quy định pháp luật.

Đề xuất mới liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gây chú ý - Ảnh 1

Theo HoREA, Luật Đất đai 2024 không sử dụng từ tiền đất mà sử dụng từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và xem xét trường hợp sử dụng từ “tiền đất” trong dự thảo Nghị định thì có ý nghĩa tương đương với cụm từ “tiền sử dụng đất, tiền thuê đất”.

Vì thế, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật, Hiệp hội đề nghị thay thế từ “tiền đất” bằng cụm từ “tiền sử dụng đất, tiền thuê đất” tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị định.

Thứ năm, HoREA cũng đề nghị chọn và có sửa đổi bổ sung Phương án 2 tại tiết a1 Điểm a Khoản 1 Điều 14 dự thảo Nghị định quy định: "Trường hợp trước khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án, người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ về tiền sử dụng đất theo quy định".

Bởi với quy định, tiền sử dụng đất được tính bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất của quy hoạch chi tiết trước và sau khi điều chỉnh, sẽ được tại cùng thời điểm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép điều chỉnh quy hoạch chi tiết thì hợp tình hợp lý hơn.

Hiệp hội cũng đề nghị bổ sung quy định người sử dụng đất thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về xây dựng do hiện nay có địa phương yêu cầu nhà đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống