Năm 2022, đầu tư công sẽ tập trung vào dự án tạo động lực phát triển kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành văn bản 6926 về dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó nêu rõ quan điểm, mục tiêu và định hướng đầu tư công năm 2022 cần bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu tại Kết luận số 11-KL/TW ngày 13/7/2021 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  

Đồng thời, bám sát, cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, tập trung đầu tư vào các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm quốc gia, dự án trọng điểm có tính kết nối, tác động lan tỏa tới phát triển liên vùng, vùng và địa phương; dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo ra động lực mới, không gian cho phát triển kinh tế thời gian tới.

Mục tiêu, định hướng của đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 là, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội, nhất là thông qua hợp tác đối tác công-tư; tiếp tục khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, phân tán, lãng phí, kém hiệu quả, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Ảnh minh hoạ.  
Ảnh minh hoạ.  

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để thúc đẩy giải ngân vốn, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả đầu tư công, văn bản đề nghị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm để vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất của nền kinh tế, tăng cường kết nối liên vùng, khu vực, quốc tế, vừa góp phần tăng tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng; phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn…

Theo đó, về nguyên tắc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lựa chọn danh mục dự án, mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án dự kiến triển khai trong năm 2022 đảm bảo thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 phù hợp với quy hoạch quốc gia; phù hợp với kế hoạch tài chính năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật NSNN, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022.

Về thứ tự ưu tiên phân bổ, đối với vốn NSTW trong nước, danh mục nhiệm vụ, dự án bố trí vốn NSTW năm 2022 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao; đáp ứng điều kiện bố trí kế hoạch theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công. Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước tối thiểu bằng số vốn được thông báo tại văn bản.

Đối với vốn nước ngoài nguồn NSTW, dự án đủ thủ tục đầu tư kết thúc Hiệp định trong năm 2022 không có khả năng gia hạn Hiệp định, chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022; Dự án khởi công mới đã ký Hiệp định hoặc dự kiến ký Hiệp định đến ngày 31/12/2021 và có khả năng giải ngân trong năm 2022.

Đối với vốn ngân sách địa phương, theo các nguyên tắc, bố trí vốn quy định, tập trung vào các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022, giảm tối đa thời gian bố trí vốn của các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, ưu tiên bố trí đủ vốn theo cam kết cho các dự án liên vùng, dự án đường ven biển theo tiến độ thực hiện dự án.

Số vốn kế hoạch đầu tư NSNN năm 2022 nêu tại văn bản là số dự kiến, số vốn kế hoạch chính thức sẽ được Thủ tướng Chính phủ giao trên cơ sở dự kiến phương án phân bổ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo yêu cầu tại văn bản, ý kiến của Chính phủ và các Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2022; phương án phân bổ NSTW năm 2022.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo các nội dung quy định tại Điều 56 Luật Đầu tư công; dự kiến danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN cho từng dự án theo ngành, lĩnh vực trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công; rà soát các dự án đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất phù hợp với định hướng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Hiểu Minh

Theo Kinh doanh & Phát triển