Quảng Trị cần trên 43.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 phát triển tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đạt khoảng 18,077 – 19,053 triệu m2 sàn, đến năm 2030 đạt khoảng 21,763– 23,2 triệu m2 sàn; Tổng nhu cầu vốn cần để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 khoảng trên 30,46 ngàn tỷ đồng.Giai  đoạn 2026-2030 khoảng trên 43,48 ngàn tỷ đồng.

Quảng Trị cần trên 43.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030
Quảng Trị cần trên 43.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 2935/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Quảng Trị sẽ phát triển các loại hình nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đồng thời, phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết giám sát của Nhà nước, hạn chế tình trạng đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất.

Tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 27 m2 sàn/người, trong đó tại khu vực đô thị đạt khoảng 31,5 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt khoảng 24,5 m2 sàn/người. Phấn đấu phát triển tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 18,077 – 19,053 triệu m2 sàn (tăng thêm khoảng 3,069– 4,045 triệu m2 sàn). Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt khoảng 30,7 m2 sàn/người, trong đó, tại khu vực đô thị đạt khoảng 33,3 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt khoảng 28,7 m2 sàn/người.

Phấn đấu phát triển tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2030 đạt khoảng 21,763– 23,2 triệu m2 sàn (tăng thêm khoảng 3,687 – 5,123 triệu m2 sàn). Đồng thời yêu cầu nhà ở phát triển mới phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng số…

Đến năm 2030, phấn đấu tăng tỉ lệ nhà ở kiên cố trên toàn tỉnh đạt trên 90%, trong đó tại khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 75% - 80%. Phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư và nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. Bố trí hợp lý ngân sách nhà nước; đẩy mạnh xã hội hóa, sự tham gia hỗ trợ của cộng đồng, doanh nghiệp, cá nhân.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tổng nhu cầu vốn cần để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 khoảng trên 30,46 ngàn tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 khoảng trên 43,48 ngàn tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Trị sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực tham gia phát triển nhà ở.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chặt chẽ năng lực của chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở nhằm đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án. Trong đó, ưu tiên các chủ đầu tư doanh nghiệp có phương án được đánh giá cao về giải pháp quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

Ngoài ra, khuyến khích giao dịch kinh doanh bất động sản qua các sàn giao dịch bất động sản. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và nhà ở. Triển khai thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo thị trường bất động sản và nhà ở của tỉnh phát triển ổn định, lành mạnh, kịp thời xử lý các hiện tượng "sốt nóng", "đóng băng".

V.Tuân - H.Hiệp

Theo VietnamFinance