Thủ tục sang tên và chuyển đổi mục đích sử dụng đất như thế nào và mất bao lâu?

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thủ tục sang tên được quy định cụ thể như thế nào và thời gian kéo dài bao lâu là thắc mắc của không ít người.

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thủ tục sang tên được quy định cụ thể như thế nào và thời gian kéo dài bao lâu là thắc mắc của không ít người.

Thời gian thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ

Khoản 2 Điều 62 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sử đổi bởi Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại sổ đỏ như sau:

Thời hạn thực hiện đăng ký thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại sổ đỏ được quy định cụ thể:

- Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ không quá 30 ngày;

- Đăng ký cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng không quá 15 ngày;

Thời gian thực hiện sang tên sổ đỏ không quá 10 ngày. Ảnh: Internet  
Thời gian thực hiện sang tên sổ đỏ không quá 10 ngày. Ảnh: Internet  

- Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số liệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký là không quá 10 ngày.

Do đó, thời gian để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đối với vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế khó khăn thì được tăng thêm 10 ngày (tổng cộng 25 ngày).

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định cụ thể về việc chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gồm:

- Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

- Chuyển đất trồng cây lâu năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

- Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

- Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

- Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

- Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh,d dất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng theo quy định tại Khoản 1 của Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất cũng như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Thời gian làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trong bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất không quá 15 ngày. Ảnh: Internet  
Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất không quá 15 ngày. Ảnh: Internet  

Khoản 1 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định cụ thể và chi tiết thi hành về một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi bởi Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định về thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất không quá 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật).

Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ phải hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định, thời gian thực hiện việc bổ sung hồ sơ không quá 3 ngày làm việc.

Dựa trên những quy định nếu trên, thời gian để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nhưng đối với các vùng miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất được tăng thêm 10 ngày (tức 25 ngày).

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống