2 điểm mới nhất về sổ đỏ hộ gia đình theo Luật Đất đai 2024

Sau khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực, sổ đỏ hộ gia đình cũng sẽ có thêm 2 điểm mới mà người dân cần đặc biệt lưu ý.

Ngoài việc sẽ ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất, Luật Đất đai 2024 cũng sẽ có thêm một vài điểm mới.

1. Không cấp đất cho hộ gia đình

Căn cứ theo Điều 201 Luật Dân sự 2015 và Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013, sổ đỏ hộ gia đình là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung của những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng đất.

Luật Đất đai 2024 quy định sẽ không cấp đất cho hộ gia đình. Ảnh: Internet  
Luật Đất đai 2024 quy định sẽ không cấp đất cho hộ gia đình. Ảnh: Internet  

Luật Đất đai 2024 quy định sẽ không cấp đất cho hộ gia đình.

2. Cách ghi tên trên sổ đỏ hộ gia đình thay đổi

Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các trường hợp đất của hộ gia đình đã có từ trước nhưng chưa được cấp sổ, khi Luật này có hiệu lực, thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình sẽ được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất. Việc quy định nội dung về cách ghi trên sổ đỏ đối với hộ gia đình được xem là điểm mới của Luật Đất đai 2024 so với luật hiện hành.

Theo đó, sổ được trao cho người đại diện, việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi trên sổ đỏ sẽ do những người này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo Luật Đất đai 2024, sẽ ghi tên tất cả các thành viên có chung quyền sở hữu đất trong sổ đỏ hộ gia đình. Ảnh: Internet  
Theo Luật Đất đai 2024, sẽ ghi tên tất cả các thành viên có chung quyền sở hữu đất trong sổ đỏ hộ gia đình. Ảnh: Internet  

Nếu như thành viên chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì sẽ được cấp sổ đỏ ghi tên đại diện hộ gia đình.

Đối với các sổ đỏ đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, nếu các thành viên trong hộ có nhu cầu sẽ được đổi sang sổ đỏ mới ghi đầy đủ tên các thành viên.

Trong trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng nhưng sổ đỏ đã cấp chỉ ghi tên một người, nếu có nhu cầu thì sẽ đổi sổ mới ghi tên hai người.

Đối với thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì mỗi người sẽ được cấp 1 sổ đỏ. Nếu những người này yêu cầu sẽ được cấp chung một sổ đỏ và trao cho người đại diện.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống