BSR: Doanh thu quý IV/2022 tăng trưởng nhưng lợi nhuận giảm sâu

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 của Công ty cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này đạt 40.383 tỷ đồng, tăng 17,1%.

BSR: Doanh thu quý IV/2022 tăng trưởng nhưng lợi nhuận giảm sâu
BSR: Doanh thu quý IV/2022 tăng trưởng nhưng lợi nhuận giảm sâu

Ngược lại với doanh thu, lợi nhuận gộp của quý IV/2022 lại giảm mạnh 45% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 1.746 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu về hoạt động tài chính lại ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 174%, đạt 647 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, lãi ròng của BSR đạt 1.501 tỷ đồng, so với quý IV/2021 là 2.709 tỷ đồng, tức giảm 44,6%.

Lũy kế doanh thu năm 2022 đạt 167.057 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2021 đạt 101.071 tỷ đồng. Lãi ròng năm 2022 tăng mạnh từ 6.776 tỷ đồng lên 14.560 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, BSR có tổng tài sản đạt 76.634 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 57.580 tỷ đồng và tài sản dài hạn đạt gần 19.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng (16.598 tỷ đồng) và hàng tồn kho đã chiếm phần lớn (16.318 tỷ đồng). Cụ thể, hàng tồn kho tăng từ 10.327 tỷ đồng lên 16.318 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn từ khách hàng cũng tăng từ 13.285 đồng lên lên 16.064 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của BSR cũng tăng mạnh từ 37.638 tỷ đồng lên 51.162 tỷ đồng.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance