Dễ phát sinh tiêu cực, hoạt động cấp phép đất đai, xây dựng vào tầm ngắm thanh tra của TP. HCM

UBND TP. HCM vừa có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ trên địa bàn.

Theo đó, từ năm 2021 đến tháng 6/2023, TP. HCM đã thực hiện 3.722 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Trong đó có 462 cuộc thanh tra; 823 cuộc kiểm tra, 2.437 cuộc giám sát hoạt động công vụ, và ban hành kết luận 762 cuộc.

Các cuộc còn lại không ban hành kết luận mà chỉ ban hành báo cáo kết quả kiểm tra, văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót được phát hiện qua hoạt động kiểm tra, giám sát.

Những vi phạm chủ yếu được chỉ ra là thời gian tham mưu xử lý hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định; chưa làm tốt công tác tham mưu, đề xuất trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó là những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý thu, chi tài chính, ngân sách, cải cách hành chính; một số cá nhân chưa chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền gần 98 tỷ đồng và 1.598,9 m2 đất; kiến nghị thu hồi gần 61 tỷ đồng và 1.598,9 m2 đất; kiến nghị xử lý khác về kinh tế hơn 37 tỷ đồng.

152 tổ chức và 899 cá nhân (trong đó có 688 cá nhân né tránh, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao) bị kiến nghị xử lý hành chính; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ. Trong 6 vụ, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ.

Trong thời gian tới, TP. HCM tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; chú trọng thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng vặt, nhạy cảm... mà người dân, doanh nghiệp, báo chí thường phản ánh (các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cấp phép xây dựng...).

Triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát công vụ, thực hiện quy tắc ứng xử thông qua camera tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cơ quan, đơn vị.

Trần Lê

Theo VietnamFinance