Nghệ An: Phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 10114/UBND-NC về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện và các cơ quan đơn vị khác có liên quan rà soát chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, tổ chức lập, điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An theo quy định.

Nghệ An: Phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh - Ảnh 1

Tổ chức triển khai việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội từng năm từ nay đến năm 2030, theo chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đồng thời chủ trì, theo dõi toàn diện, đôn đốc thực hiện, cập nhật, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất. Xem xét, tham mưu quyết định giá đất, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí ngân sách tỉnh (trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng) để thực hiện lập, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn, nếu có phát sinh vướng mắc mới thì xác định nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ nếu thuộc thẩm quyền. Đối với các khó khăn vướng, mắc vượt thẩm quyền (nếu có) thì tham mưu UBND tỉnh báo cáo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, công bố công khai Danh mục dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu, để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tiếp tục rà soát các dự án bất động sản, đang triển khai trong địa bàn Khu kinh tế Đông Nam thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, nếu có phát sinh vướng mắc mới thì xác định nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ theo thẩm quyền.

Đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có) thì tham mưu UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) báo cáo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, công bố công khai Danh mục dự án bất động sản thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch.

UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc rà soát, tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) các quy hoạch, nhất là quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng làm cơ sở để triển khai các dự án bất động sản đồng bộ, hiện đại, trong đó lưu ý bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Thiện Phúc

Theo Chất lượng và cuộc sống