Sắp ban hành Nghị định về giá đất theo Luật Đất đai 2024

Dự kiến trong tháng 6/2024, Nghị định về hướng dẫn giá đất theo Luật Đất đai 2024 sẽ được ban hành.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05 năm 2024, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện một số nội dung, trong đó có nội dung về dự thảo Nghị định quy định giá đất. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài Nguyên và Môi trường nghiên cứu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phương pháp xác định giá đất; khẩn trường hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giá đất, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 6 năm 2024.

Tháng 6/2024, Nghị định về giá đất theo Luật Đất đai 2024 có thể được ban hành. Ảnh minh họa
Tháng 6/2024, Nghị định về giá đất theo Luật Đất đai 2024 có thể được ban hành. Ảnh minh họa

Dự kiến tháng 6/2024, Luật Đất đai 2024 sẽ có 1 nghị định hướng dẫn về giá đất. Theo Luật Đất đai 2024, giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính bằng tiền trên một đơn vị diện tích đất. Các căn cứ để xây dựng giá đất: 

- Mục đích sử dụng đất được đưa ra định giá.

- Thời hạn sử dụng đất. Đối với đất nông nghiệp đã được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức giao đất nông nghiệp, đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không căn cứ vào thời hạn sử dụng đất.

- Thông tin đầu vào để định giá đất theo các phương pháp định giá đất.

- Yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất.

- Quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm định giá đất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các phương pháp định giá đất theo Luật Đất đai 2024 bao gồm:

- Phương pháp so sánh: Thực hiện bằng cách điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá thông qua việc phân tích, so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền với đất (nếu có) để xác định giá của thửa đất cần định giá.

- Phương pháp thu nhập: Thực hiện bằng cách lấy thu nhập ròng bình quân năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá đất;

-  Phương pháp thặng dư: Thực hiện bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình) theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất: Thực hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất thị trường.

Chi Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống